Retningslinjer, søknad, oppsigelse og permisjon

Undervisningstilbudet gjelder barn og unge i Oppdal fra 4- 18 år. (Når de er ferdige med videregående, går de ut som elev fra oss.)

Vi forventer av deg som er elev/foreldre/foresatt hos oss at:

  • eleven møter forberedt til undervisning
  • eleven møter presis til undervisning og gir beskjed i forkant av fravær
  • man skaffer til veie nødvendig utstyr/noter etter avtale med læreren
  • man setter seg inn i fristene vi har
  • foreldre motiverer til egeninnsats
  • foreldre holder god kontakt med skolen/lærer og informerer om forhold som kan ha betydning for undervisningen
  • man ved evt. problemer tar kontakt lærer eller skolens ledelse slik at vi sammen kan finne løsninger
  • skolepenger blir betalt. Manglende betaling kan føre til tap av elevplass
  • eleven deltar på framvisninger, som utøver og/eller publikum. Dette er en viktig del av opplæringen

Oppmøte/fravær:
Elevene skal møte i rett tid til alle undervisningstimer. Dersom eleven er forhindret fra å møte til undervisningstime, må det meldes på forhånd direkte til lærer, ellers vil fraværet regnes som ugjyldig. Om elever har to ugyldige fravær på rad, og/eller ikke viser tilstrekkelig interesse, kan elevplassen bli sagt opp fra kulturskolens side fra neste semester. Elever kan ikke få igjen forsømte timer.

Se også vår service-erklæring!

Søknad:
Vi mottar hvert eneste år en stor mengde søknader til elevplasser i kulturskolen. Søkere vil bli kontaktet dersom det blir ledige plasser. De som takker ja til elevplass er forpliktet til å betale semesteravgift selv om de skulle slutte i løpet av semesteret. Plassen beholdes uten fornyet søknad til den sies opp dersom elevreglene overholdes.

Søknadsfristene er 10.mai for høstsemesteret og 10.desember for vårsemesteret, men du kan søke når du vil.  Søknaden må sendes elektronisk via kulturskolens nettsider, til venstre i menyen, under "Søk Plass". 

Oppsigelse:
Elevplassen beholdes til den sies opp skriftlig. Muntlig godtas ikke. Plassen må sies opp skriftlig innen 10.mai for høstsemesteret og 10.desember for vårsemesteret på mail til rektor for kulturskolen (kulturskolen@oppdal.kommune.no). Oppsigelser som kommer etter fristens utløp blir belastet med semesteravgift for det kommende semesteret.

Flere disipliner / bytte av disiplin:
Hvis man ønsker mer enn 1 plass i kulturskolen, gjør vi oppmerksom på at søkere uten elevplass går foran de som allerede har plass hos oss. Søknadsfristene for flere disipliner eller bytte av disiplin er 10.mai for høstsemesteret og 10.desember for vårsemesteret.

Permisjon:
Kulturskolen kan etter skriftlig søknad innvilge permisjon for ett skoleår i gangen. Dette gjelder ved sykdom eller midlertidig flytting fra kommunen. Begrunnet søknad sendes per post eller mail til kulturskolen@oppdal.kommune.no

 

Klageinstans: Administrasjonen ved Kulturskolen. Klage sendes per post eller mail til tone.norbeck@oppdal.kommune.no

Som følge av de nye nasjonale retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset blir Oppdal kulturhus stengt inntil videre og ingen forestillinger blir gjennomført.
_
_
_